„Projekt Plaster – projekt ponadnarodowy”

 Projekt ponadnarodowy Plaster. Nowoczesne profesjonalne usługi asystenckie.

Projekt realizowany w partnerstwie przez:

Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że zmiana”, Polska

Agenzija Sapport, Malta

 

Produkt finalny opracowany w ramach Projektu „Plaster. Nowoczesne profesjonalne usługi asystenckie”, dofinansowany w ramach umowy powierzenia grantu nr 36/2021/BZP/CPE/W.293.III.2020 z dnia 18.02.2021 zawartej z Fundacją Fundusz Współpracy.

Celem projektu jest dostosowanie i implementacja rozwiązań maltańskich z zakresu realizacji usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych, zależnych oraz ich opiekunów, zwłaszcza w obszarze diagnozowania potrzeb osób objętych wsparciem. Realizacja projektu ma na celu osiągnięcie także celu horyzontalnego:

– podniesienie jakości świadczenia usług asystenckich dzięki implementacji i dostosowaniu rozwiązań stosowanych u partnera w zakresie diagnostyki potrzeb, deficytów i oczekiwań odbiorców usług asystenckich. Rozwiązanie stosowane przez Partnera jest oparte na unifikacji danych pozyskiwanych od odbiorców wsparcia i opracowywania wniosków na podstawie metodologii utworzonej przez Partnerów projektu Plaster,

Osiągnięcie tych celów pozwoli na usprawnienie i podniesienie jakości realizowanych przez Spółdzielnie usług asystenckich. Zidentyfikowaną przez Partnerów potrzebą jest dostosowanie stosowanych rozwiązań do lawinowo rosnących potrzeb ze strony osób potrzebujących wsparcia asystenckiego, które nabrało szczególnej dynamiki w obliczu pandemii COVID – 19. Grupą docelową bezpośrednią są pracownicy świadczący usługi asystenckie oraz organizacje świadczące je w ramach swojej działalności statutowej – organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej. Pośrednią grupą docelową są odbiorcy usług asystenckich, którym dzięki realizacji komponentu ponadnarodowego będzie można zapewnić bardziej indywidualizowaną i dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb usługę asystencką.

Dzięki wspólnej pracy ekspertów Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że zmiana” i Agenzji Sapport, wspartej wiedza i doświadczeniem osób zaproszonych do współpracy w realizacji projektu Plaster opracowany został model świadczenia usług asystenckich zalecany a przede wszystkim możliwy do implementacji i wdrożenia na gruncie polskim, a zwłaszcza lokalnym. Poznając nawzajem swoją pracę, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem eksperci zidentyfikowali mocne strony obu metod realizacji usług asystenckich w Polsce i na Malcie. Takie właśnie było założenie badawcze określone przez Zespół Ekspercki od początku pracy – nie wyszukiwać słabych punktów ale określić te najmocniejsze, wyekstrahować je z obu systemów i połączyć bądź włączyć do praktyki świadczenia usług asystenckich. W myśl zasady że lepsze zawsze jest wrogiem dobrego nie koncentrowano się na dolegliwościach i  niedoskonałościach wychodząc z założenia że wdrażając mocne strony słabe siła rzeczy wyeliminują się same, co zaoszczędzi podmiotom wdrażającym wysiłku  a nierzadko kosztów. Model składa się z dwóch podstawowych elementów: dokumentów oraz wzorca postępowania. Opracowany został Produkt finalny projektu:

Plaster. Nowoczesne profesjonalne usługi asystenckie. Narzędzia i model wsparcia.

Produkt finalny zawiera opis realizacji projektu, wypracowany model wsparcia asystenckiego oraz narzędzia: Kartę zgłoszenia do udziału we wsparciu asystenckim oraz Kartę uwag i rekomendacji.