Jasne ze Zmiana

        Spółdzielnia powstała na podstawie umowy partnerskiej, zawartej przez Gminę Miasto Częstochowa i Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Częstochowie. Wcześniej poprzedziła ją uchwała nr 290.XXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 marca br. w sprawie powołania spółdzielni socjalnej pod nazwą „Jasne, że zmiana”. Decydującym czynnikiem do powołania Spółdzielni był stosunkowo wysoki czynnik bezrobocia w Częstochowie w dwóch pierwszych miesiącach br.

Celem Spółdzielni jest powrót osób trwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie na rynek pracy, dając im realne narzędzie do zmiany swojej sytuacji życiowej i zawodowej.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest świadczenie opieki dziennej w domach osób starszych – wykwalifikowane opiekunki zajmują się osobami starszymi, w tym obłożnie chorymi i świadczą wszelkiej maści usługi – od drobnych prac porządkowych w mieszkaniu, poprzez przygotowywanie posiłków i karmienie, po codzienną higienę osobistą pacjentów jak również usługi komercyjne w których skład wchodzą także usługi opiekuńcze, sprzątanie mieszkań oraz mycie i czyszczenie nagrobków.

„Jasne, że pomagam. Profesjonalna pomoc asystencka”

  
         Projekt „Jasne, że pomagam. Profesjonalne usługi asystenckie” WND-RPSL.09.02.05-24-0403/18-004, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Partner: Polski Komitet Pomocy Społecznej ZM Częstochowa

Celem głównym projektu „Jasne, że pomagam” jest realne podniesienie ilości i jakości usług asystenckich dla 100 osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie,  niepełnosprawnych, zależnych, starszych, długotrwale chorych, wymagających
stałej opieki środowiskowej zamieszkujących powiat częstochowski w okresie od 01.03.2019 do 30.11.2021. Celem projektu jest także wyszkolenie 10 asystentów oraz 20 wolontariuszy w zakresie asystentury społecznej i asystenta osoby z niepełnosprawnością oraz usług opiekuńczych, co zapewni prawidłowa realizację projektu oraz jego trwałość.
 
Celem projektu jest realne podniesienie ilości i jakości usług asystenckich dla osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, niepełnosprawnych, długotrwale chorych, starszych, zależnych i wymagających wsparcia na terenie powiatu częstochowskiego. Wsparciem objętych zostanie minimum 100 osób z ww grupy docelowej w okresie od 03.2019 do 11.2021. W ramach Zadań realizowanych w projekcie zrealizowanych zostanie 43200 godzin wsparcia asystentów społecznych
i asystentów osoby niepełnosprawnej, w zakresie profesjonalnej asystentury i opieki. Zadaniem w projekcie 
będzie także wyszkolenie 10 asystentów oraz co najmniej 20 wolontariuszy, czego rezultatem będzie zapewnienie profesjonalnego wsparcia asystenckiego osobom wymagającym wsparcia asystenckiego w czasie trwania projektu „Jasne, że pomagam” oraz – co bardzo ważne – po jego zakończeniu.
 
 
Wartość projektu: 1 940 373,60 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 649 317,56 zł
Czas trwania projektu: 2019-03-04 – 2021-11-30