Jasne ze Zmiana

Zadanie publiczne

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla
Organizacji Pozarządowych  – edycja 2024

 

Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że zmiana” realizuje zadanie publiczne „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 przy wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 • Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. O znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. O umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi
  z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

Usługi będą realizowane na terenie miasta Częstochowa oraz miasta Przyrów  przez wykwalifikowanych asystentów, zgodnie z zapisami programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024.

Wsparciem objętych zostanie około 70 osób z niepełnosprawnością, w tym minimum 70% osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz jedno dziecko do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zadanie realizowane będzie od 01.02.2024 r. do 31.12.2024 r. 

Rekrutacja odbywa się w biurze Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że zmiana”                  przy ul. Nowowiejskiego 15, 42-217 Częstochowa od 22.01.2024 r., w dni robocze  w godzinach od 7:30 do 15:30.

Tel. 519 729 134

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania: 1 928 418,76 PLN

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego: 1 888 418,76  PLN

Karta Zgłoszenia

Klauzula RODO

 

 

Zadanie publiczne

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023”

 

Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że zmiana” realizuje zadanie publiczne „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023” przy wsparciu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym, których adresatami są:

 • Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
  ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. O znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. O umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi
  z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

Usługi będą realizowane na terenie gminy miasta Częstochowa przez wykwalifikowanych asystentów, zgodnie z zapisami programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023”.

Wsparciem objętych zostanie co najmniej 28 osób z niepełnosprawnością, w tym minimum 70% osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz jedno dziecko do 16 roku życia
z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zadanie realizowane będzie od 22.05.2023 r. do 31.12.2023 r. 

Rekrutacja odbywa się w biurze Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że zmiana” od 11.05.2023 r., w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania: 898 575,30 PLN

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego: 876 075,30 PLN

 

Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że zmiana”

 

Informujemy o instytucjonalnej gotowości do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych. Spółdzielnia socjalna „Jasne, że zmiana” świadczy nieprzerwanie usługi asystenckie i opiekuńcze od zakończenie realizacji projektu pn. „Jasne, że pomagam. Profesjonalna pomoc asystencka”. Liczba oferowanych miejsc świadczenia usług – 30.  

        Spółdzielnia powstała na podstawie umowy partnerskiej, zawartej przez Gminę Miasto Częstochowa i Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Częstochowie. Wcześniej poprzedziła ją uchwała nr 290.XXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 marca br. w sprawie powołania spółdzielni socjalnej pod nazwą „Jasne, że zmiana”. Decydującym czynnikiem do powołania Spółdzielni był stosunkowo wysoki czynnik bezrobocia w Częstochowie w dwóch pierwszych miesiącach br.

Celem Spółdzielni jest powrót osób trwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie na rynek pracy, dając im realne narzędzie do zmiany swojej sytuacji życiowej i zawodowej.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest świadczenie opieki dziennej w domach osób starszych – wykwalifikowane opiekunki zajmują się osobami starszymi, w tym obłożnie chorymi i świadczą wszelkiej maści usługi – od drobnych prac porządkowych w mieszkaniu, poprzez przygotowywanie posiłków i karmienie, po codzienną higienę osobistą pacjentów jak również usługi komercyjne w których skład wchodzą także usługi opiekuńcze, sprzątanie mieszkań oraz mycie i czyszczenie nagrobków.

Projekt ponadnarodowy Plaster. Nowoczesne profesjonalne usługi asystenckie.

 

Projekt realizowany w partnerstwie przez:

Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że zmiana”, Polska

Agenzija Sapport, Malta 

Produkt finalny opracowany w ramach Projektu „Plaster. Nowoczesne profesjonalne usługi asystenckie”, dofinansowany w ramach umowy powierzenia grantu nr 36/2021/BZP/CPE/W.293.III.2020 z dnia 18.02.2021 zawartej z Fundacją Fundusz Współpracy.

 

Celem projektu jest dostosowanie i implementacja rozwiązań maltańskich z zakresu realizacji usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych, zależnych oraz ich opiekunów, zwłaszcza w obszarze diagnozowania potrzeb osób objętych wsparciem. Realizacja projektu ma na celu osiągnięcie także celu horyzontalnego:

– podniesienie jakości świadczenia usług asystenckich dzięki implementacji
i dostosowaniu rozwiązań stosowanych u partnera w zakresie diagnostyki potrzeb, deficytów i oczekiwań odbiorców usług asystenckich. Rozwiązanie stosowane przez Partnera jest oparte na unifikacji danych pozyskiwanych od odbiorców wsparcia
i opracowywania wniosków na podstawie metodologii utworzonej przez Partnerów projektu Plaster