Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 Częstochowa

W ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021” Gmina Miasto Częstochowa otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację działań w ramach programu na jej terenie. Program realizowany jest od sierpnia do 31 grudnia 2021.

Dofinansowanie „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” wynosi 2 640 321 zł co stanowi to jednocześnie całkowitą wartość zadania. Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Pomoc w postaci usług asystenta, będzie w szczególności polegać na:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Realizacja Programu pozwoli na kontynuację świadczenia usług, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród osób z niepełnosprawnością, mieszkających na terenie gminy miasto Częstochowy. Bezpośrednimi operatorami przy realizacji programu są podmioty wybrane w drodze konkursu ofert, między innymi Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że zmiana”, która obejmie wsparciem 55 osób dorosłych z niepełnosprawnością oraz 5 dzieci do lat 16 z orzeczeniem niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długoterminowej opieki lub pomocy innej osoby

W celu skorzystania ze wsparcia w ramach Programu należy kontaktować się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie pod numerem telefonu 34 363 18 19

lub bezpośrednio z koordynatorem ze strony Spółdzielni Socjalnej – tel: 519 729 134