Usługi Asystenckie

„Jasne, że pomagam. Profesjonalna pomoc asystencka”

Projekt „Jasne, że pomagam. Profesjonalne usługi asystenckie” WND-RPSL.09.02.05-24-0403/18-004, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Partner: Polski Komitet Pomocy Społecznej ZM Częstochowa

Celem głównym projektu „Jasne, że pomagam” jest realne podniesienie ilości i jakości usług asystenckich dla 100 osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie, niepełnosprawnych, zależnych, starszych, długotrwale chorych, wymagających stałej opieki środowiskowej zamieszkujących powiat częstochowski w okresie od 01.03.2019 do 30.11.2021. Celem projektu jest także wyszkolenie 10 asystentów oraz 20 wolontariuszy w zakresie asystentury społecznej i asystenta osoby z niepełnosprawnością oraz usług opiekuńczych, co zapewni prawidłowa realizację projektu oraz jego trwałość.

Celem projektu jest realne podniesienie ilości i jakości usług asystenckich dla osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, niepełnosprawnych, długotrwale chorych, starszych, zależnych i wymagających wsparcia na terenie powiatu częstochowskiego. Wsparciem objętych zostanie minimum 100 osób z ww grupy docelowej w okresie od 03.2019 do 11.2021. W ramach Zadań realizowanych w projekcie zrealizowanych zostanie 43200 godzin wsparcia asystentów
społecznych i asystentów osoby niepełnosprawnej, w zakresie profesjonalnej asystentury i opieki. Zadaniem w projekcie będzie także wyszkolenie 10 asystentów oraz co najmniej 20 wolontariuszy, czego rezultatem będzie zapewnienie profesjonalnego wsparcia asystenckiego osobom wymagającym wsparcia asystenckiego w czasie trwania projektu „Jasne, że pomagam” oraz – co bardzo ważne – po jego zakończeniu.

Wartość projektu: 1 940 373,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 649 317,56  zł

Czas trwania projektu: 2019-03-04 – 2021-11-30

 

Szczegółowych informacji na temat Projektu udzielają : 

Biuro Spółdzielni Socjalnej : ” Jasne, że zmiana” w Częstochowie
ul. Nowowiejskiego 15  biuro czynne: od 8:00 do 15:00, nr. tel. 519 729 134 , (34) 324 20 64, adres e-mail:
jasnezezmiana@gmail.com

 

ZM Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Częstochowie ul. Krasińskiego 11a, biuro czynne: od 8:00 do 15:00, nr tel.  519 729 159,  (34) 361 46 60,
adres e-mail:
pkps.czestochowa@wp.pl

OFERTA BEZPŁATNYCH USŁUG ASYSTENCKICH

 

Wychodząc naprzeciw realnym potrzebom wyrównywania szans w dostępie
do środowiskowych form usług społecznych wspierających proces integracji społecznej oraz zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie Spółdzielnia Socjalna „Jasne, ze zmiana” wraz z Partnerem – Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Częstochowie realizuje Projekt „Jasne, że pomagam. Profesjonalna pomoc asystencka”.
W ramach projektu zapewniamy bezpłatne wsparcie osobom: niesamodzielnym, zależnym, z niepełnosprawnością , chorobami otępiennymi, a zwłaszcza osobom powyżej 65 roku życia zamieszkującym miasto Częstochowa oraz gminy powiatu częstochowskiego: Mstów, Olsztyn, Poczesna oraz Przyrów. Nasze działania ukierunkowane są na łagodzenie lub zapobieganie procesowi ubóstwa i wykluczenia społecznego wynikającego z osiągania niskich dochodów w połączeniu z istniejącymi chorobami lub niepełnosprawnościami w rodzinach.

Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że zmiana”, a zwłaszcza Partner ZM PKPS w Częstochowie posiada bogate, udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań asystenckich i opiekuńczych na terenie miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego.

Zapraszamy Państwa do rozważenia naszej oferty,  która z pewnością wpisuje się
w  istniejące obecnie potrzeby osób starszych, niesamodzielnych czy niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego